top of page
Jonas Branding by Aria Portratis-41.jpg
Mindfulnessbaserad handledning vid Body-Mind yada yada
Vad är mindfulness?
Varför engagera sig i mindfulness?
Effekter av mindfulness
3_edited.png

Mindfulnessbaserad handledning vid
Body-Mind yada yada

Mindfulnessbaserad handledning vid Body-Mind yada yada handlar om att arbeta mot ett liv med kvalitet, syfte och mening, där du lär dig navigera genom (vardags)livets små och stora utmaningar - med närvaron, medvetenheten och självmedkänslan i behåll.

Vid Body-Mind yada yada värdesätts du som individ stort. Det är viktigt för mig att du känner dig sedd, hörd och bekräftad för vem du är, var du är i livet och för vilka behov du har. De här faktorerna utgör en del av grunden för hur mindfulnessbaserad handledning vid Body-Mind yada yada utformas och således blir varje kundmöte och varje process unik. 

Mindfulnessbaserad handledning vid Body-Mind yada yada handlar sällan om att jag som instruktör lär dig något. Jag fungerar mer som en spegel för dig att se in i, vilket hjälper dig utforska dig själv utgående från den du är och vad du står inför i ditt liv. I den processen är det viktigt för mig att ge dig ett omsorgsfullt och tillåtande "utrymme", där du tryggt kan arbeta med inre och yttre svårigheter du står inför, möta dina behov och närma dig dina målsättningar.  

Själva arbetet vid Mindfulnessbaserad handledning vid Body-Mind yada yada är till stor del kroppsligt, i.o.m. att din kropp är det redskap med vilket du upplever dig själv och möter omvärlden i ditt vardagliga liv. Din kropp och dina sinnen är en port till nuet. När du medvetet tränar på att återknyta kontakten till din kropp och till direkta sinnesupplevelser, utan filter, stärker du din närvaro och din kapacitet att ta konkreta steg mot förändring i ditt liv som innehåller en upplevelse av frihet, förundran, tacksamhet, integritet, resiliens, livskvalitet, syfte och mening.

Nedan kan du ta del av mer allmän information om mindfulness samt av några mindfulnessmeditationer jag spelat in.

Jonas Branding by Aria Portratis-75.jpg

Vad är Mindfulness?

Mindfulness kan ses både som ett tillstånd eller förhållningssätt och som en lära.

Som förhållningssätt handlar mindfulness om att vara fullt närvarande i, medveten om och uppmärksam på vad som sker i ögonblicket som pågår, utan filter. Mindfulness kan också beskrivas som en form av medvetenhet som uppstår när vi med avsikt och på ett särskilt vis är uppmärksamma på vad som sker i nuet, utan värderingar.

Som lära kan mindfulness ses som en form av träning i att vara medvetet närvarande i nuet.  Träningen handlar om att utveckla uppmärksamhet och medvetenhet om sig själv i förhållande till den man är och till omvärlden. Således kan mindfulness ses som en lära i självkännedom och -insikt. Som lära handlar Mindfulness även om att utveckla och stärka betydelsefulla attityder till livet, vilket hjälper oss att möta verkligheten så som den är med lätthet och acceptans.

Image by Syed F Hashemi

Varför engagera sig i mindfulness?

Vi lever idag i ett hälsomedvetet välfärdssamhälle, men som samtidigt skapar utmanande omständigheter för oss individer. Samhällsstrukturer som stödjer grundläggande mänskliga behov så som sömn, vila, återhämtning och gemenskap har tunnats ut och det medför ett större ansvar på oss individer för att vi ska kunna bibehålla god hälsa och leva i balans.

 

Våra liv präglas idag av höga krav, ett högt tempo, ständig förändring och ett oupphörligt informationsflöde som vi som individer ska ta ställning till. Stress av olika slag är för många av oss, oavsett ålder och livssituation, en ständigt närvarande följeslagare.

Genom mindfulness lär vi oss stresshantering och att möta verkligheten som den är. Vi utvecklar en inre stabilitet och lär oss fokusera på vad som är viktigt just nu. Vi lär oss bli medvetna om vad vi kan och inte kan påverka och utvecklar en förmåga att släppa taget om det som ligger utanför vår kontroll. Vi upptäcker alltså att vi har fler valmöjligheter än vi tidigare varit medvetna om och vår förmåga att göra fler medvetna val ökar.

 

Genom träning i mindfulness ökar vi vår medvetenhet om vad som pågår i oss och i vår omgivning, just nu, vilket hjälper oss att möta både fysiska, mentala och emotionella utmaningar vi kan ställas inför i privat- eller arbetsliv, utan att överväldigas eller tömma våra energidepåer.

 

Träning i mindfulness ökar även vår förmåga att kunna ta vara på, glädjas åt och njuta av stunder i våra vardagliga liv som annars lätt går oss förbi, vilket i sin tur även ger oss kraft och energi att hantera det som är svårt och besvärligt.

Jonas Branding by Aria Portratis-92.jpg

Effekter av Mindfulness

Tack vare forskning har vi idag evidens för mindfulness och dess effekter. Årligen publiceras hundratals studier i mindfulness, där man inom olika områden undersökt hur träning i mindfulness påverkar oss människor och vår hälsa. Nedan följer exempel på dokumenterade effekter av mindfulnessträning.

 • Minskad stress och ökad stresstålighet – lägre frisättning av stresshormonet kortisol och nivåerna av kortisol sjunker snabbare på kvällen.

 • Bättre sömnkvalitet

 • Lägre blodtryck

 • Effektivare immunsystem – effektivare immunrespons

 • Minskad ångest och oro

 • Minskad risk för återfall vid depression

 • Ökad känsloreglering

 • Ökad förmåga att hantera förändringar och motgångar

 • Ökad koncentrationsförmåga, fokus och arbetsminne

 • Ökad kreativitet och produktivitet

 • Bättre relationer och färre konflikter

 • Minskat fokus på negativa aspekter i livet och ökat fokus på positiva

 • Ökad självinsikt

 • Ökad medkänsla med sig själv och andra

JonasLonnqvist-11.jpg

Mindfulness och hjärnan

Genom modern hjärnforskning lär vi oss allt mer om hur träning i mindfulness sätter avtryck i hjärnan och nervsystemet. Hjärnforskning påvisar att engagemang i mindfulness skapar positiva förändringar i hjärnans struktur och optimerar samarbetet mellan flertalet områden i hjärnan. I forskning ses samband mellan dessa förändringar och hur vi upplever oss själva och vår hälsa.

Det vi uppmärksammar sätter spår i hjärnan. Skarpare uppmärksamhet aktiverar starkare nervkretsar. Det vi är uppmärksamma på vår blir vår erfarenhet och summan av våra erfarenheter blir vårt liv.

brain-g52250d22b_1280.jpg

Hur tränar man i Mindfulness?

Förändringspotentialen som mindfulness besitter grundar sig i ett engagemang som är regelbundet. Träning i mindfulness kan delas in i två typer -  formell mindfulnessmeditation och informell vardaglig mindfulness. Mindfulnessmeditation innebär att vi med avsikt avsätter en viss tid enbart för medveten närvaro. Vardaglig träning innebär att vi övar på att vara medvetet närvarande i våra vardagliga aktiviteter. För att utveckla och fördjupa lärandet och närvaron är bägge träningsformer viktiga, de kompletterar varandra.

I den formell mindfulnessmeditationen möter vi oss själva och omvärlden i en förenklad miljö. Genom att för en stund släppa taget om alla vanliga vardagliga aktiviteter och ta oss tid för att enbart "närvara" utvecklar vi förståelse för hur vårt sinne fungerar. Genom att i stillhet iaktta tankar, känslor, mentala bilder, kroppsliga sensationer, impulser och samspelet dem emellan leder till självinsikt i ögonblicket. 

I den informella vardaglig mindfulnessträningen övar vi på att vara medvetet närvarande i våra vardagliga aktiviteter. Den vardagliga mindfulnessträningen är mycket viktig om vår avsikt är fördjupa vår självinsikt och frambringa förändring i våra liv.

I den vardagliga mindfulnessträningen uppmärksammar vi våra tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser, impulser och reaktioner i varje ögonblick, samtidigt som vi gör vad vi än gör.  Med tiden utvecklar vi i den vardagliga träningen förmågan att slappna av i tillvaron som den är och förmågan att uppmärksamma och ta tillvara det extraordinära i allt det ordinära.  

Jonas Branding by Aria Portratis-41.jpg

Formell mindfulnessmeditation

De flesta av oss som bekantar sig med mindfulness gör det pga. att det finns en önskan om förändring i livet, yttre och/eller inre. Paradoxalt nog handlar mindfulnessmeditation ändå inte om att uppnå något särskilt tillstånd eller åstadkomma något särskilt.

 

Mindfulnessmeditation handlar mer om att släppa förväntningar, kontroll, strävsamhet och agerande och om att ta sig en stund för att uppmärksamt vila i ögonblicket så som det är. I mindfulnessmeditationen gör vi oss vän med den vi är genom att betrakta våra upplevelser så som de är i stunden (sinnesintryck, tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och impulser) och så gott det går tillåta upplevelserna vara som de är.

 

Nedan kan du bekanta dig med mindfulnessmeditation genom att ta del av några mindfulnessmeditationer jag har spelat in. 

AndningsankareJonas Lönnqvist
00:00 / 13:06

Det här andningsankaret är en guidad meditation med en inbjudan till att med vänlig nyfikenhet bekanta dig med och närvara i  förnimmelser av din andning, och till att i varje ögonblick undersöka andningens föränderliga natur - med en attityd av acceptans, tålamod och av att släppa taget.

KroppsskanningJonas Lönnqvist
00:00 / 27:05

Den här kroppsskanningen än guidad meditation med en inbjudan till att och uppmärksamma och utforska kroppsdel för kroppsdel, med en intention av att odla en tillåtande, icke-värderande och vänligt nyfiken attityd till din upplevelse som den är.

Mindful Yoga - Mindfulness i rörelseJonas Lönnqvist
00:00 / 15:27

Det här är en guidad meditation i rörelse, i sittande eller i stående, med en inbjudan till att utforska såväl förnimmelser i kroppen i varje ögonblick som hur vi förhåller oss till och agerar på det som kroppen signalerar.

AndrumJonas Lönnqvist
00:00 / 06:28

Det här andrummet är en kort guidad meditation i tre steg som kan hjälpa med att finna balans och närvaro, eller ge stöd i att kunna vara med och bära upp det som är och pågår just nu, oavsett vad som är och vad som pågår. 

Jonas Branding by Aria Portratis-68.jpg
Mindfulness och hjärnan
Hur tränar man i mindfulness?
Formell mindfulnessmeditation
bottom of page